Katedra Informatyki Ekonomicznej

Projekt Picture

PICTURE – Narzędzie wspomagające realizację skutecznej strategii w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w europejskich instytucjach administracji publicznej (www.picture-eu.org)

6. Program Ramowy UE

PICTURE jest celowym projektem badawczo – rozwojowym (ta kategoria projektów określana jest skrótem STREP), wspłófinansowanym ze środków Komisji Europejskiej w ramach 6. Ramowego Programu Badawczego UE.
Przedsięwzięciami wspieranymi w ramach 6. programu są między innymi badania zmierzające do rozwiązania głównych problemów społecznych i ekonomicznych związanych z powstawaniem społeczeństwa opartego na wiedzy. Wśród tych problemów znajdują się m.in. konsekwencje dla środowiska pracy – zarówno administracji publicznej, jak i przedsiębiorcęw oraz środowiska naukowego.

Projekt PICTURE opiera się na międzynarodowej współpracy partnerów publicznych i prywatnych – firm, uczelni wyższych oraz jednostek administracji publicznej. W wyniku tej współpracy zostaną przeanalizowane procesy obiegu dokumentów oraz przebieg procesów decyzyjnych w jednostkach administracji publicznej. Analiza ta umożliwi reorganizację oraz usprawnienie procesów poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Odtworzenie przebiegu procesów wewnętrznych w jednostce administracji publicznej oraz ich analiza, między innymi pod względem efektywności, pozwoli na zbudowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego, wspierającego procesy decyzyjne dotyczące inwestowania w technologie informacyjno – komunikacyjne w jednostce administracji publicznej.

Władze samorządowe często obawiają się inwestowania w projekty dotyczące reorganizacji pracy urzędu oraz zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, ponieważ rezultaty tych działań są dla nich niewymierne i trudne do oszacowania. W efekcie ich realizacja nie znajduje uzasadnienia w lokalnym środowisku politycznym i opinii społeczeństwa.
W dalszej konsekwencji administracja publiczna skupia się na optymalizacji pojedynczych procesów, bez opracowania długoterminowej, całościowej strategii wdrażania technologii informatycznych. Brak kompleksowej reorganizacji działań wewnętrznych (na bazie nowych technologii) w urzędzie sprawia z kolei, że obieg informacji jest niejasny i niespójny, a większość potencjału innowacyjnego pozostaje niewykorzystana.

Cel

Głównym celem projektu PICTURE jest opracowanie, ewaluacja i wdrożenie narzędzia opartego na technologii internetowej, umożliwiającego efektywne mierzenie korzyści zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie porządkowania procesów zachodzących w poszczególnych europejskich instytucjach administracji publicznej.
Metodologia opracowana w ramach projektu PICTURE będzie wspierać również decyzje władz samorządowych w zakresie budowania skutecznej i długoterminowej strategii rozwoju zastosowań technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Idea projektu PICTURE

PICTURE zakłada utworzenie narzędzia, które składa się z dwóch podstawowych modułów: Modułu Architektury (mapy) Procesów w administracji publicznej oraz Modułu Pomiaru wpływu technologii informacyjno – komunikacyjnych na procesy administracyjne:

 • Moduł Architektury Procesów będzie wykorzystywany przez "właścicieli" procesów do ich modelowania oraz optymalizacji aktualnie realizowanych w ich ramach zadań ;
 • Moduł Pomiaru pozwoli zidentyfikować i zmierzyć wpływ zastosowania technologii informacyjnych w poszczególnych obszarach procesowych w wymiarze jakościowym, ilościowym i finansowym.

Wsparcie budowania strategii zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych wg. projektu PICTURE będzie odbywać się w trzech etapach:

 1. Modelowania – poprzez zastosowanie Modułu Architektury Procesów dla zobrazowania aktualnie realizowanych działań;
 2. Pomiaru – poprzez wykorzystanie Modułu Pomiaru wpływu technologii informacyjno – komunikacyjnych możliwe będzie oszacowanie oddziaływania tych technologii na realizowane procesy;
 3. Analizy – poprzez analizę rezultatów oraz wyznaczenie mądrej strategii rozwoju zastosowań technologii informacyjno – komunikacyjnych z mierzalnymi punktami kontrolnymi.

Grupy docelowych użytkowników PICTURE:

Decydenci w europejskich jednostkach administracji publicznej
Projekt odzwierciedli architekturę procesów administracyjnych i wskaże obszary zastosowania adekwatnych do potrzeb komponentów technologii informacyjno – komunikacyjnych, przez co dostarczy niezbędnych informacji dla budowy skutecznej i spójnej strategii w tym zakresie.
Rynek technologii informacyjno -komunikacyjnych
Poprzez działania prowadzone w ramach projektu zwiększona zostanie świadomość oddziaływania technologii informacyjno – komunikacyjnych na administrację publiczną, przez co europejski rynek oprogramowania i sprzętu komputerowego zyska nowe obszary ekspansji.
Społeczeństwo i środowisko biznesu w Europie
PICTURE będzie stymulować rozwój zastosowania najbardziej użytecznych komponentów technologii informacyjno-komunikacyjnych, w efekcie czego podniesie się jakość usług administracyjnych w wymiarze czasu, kosztów i efektywności.

Rezultaty:

W celu efektywniejszego wprowadzania nowoczesnych usług elektronicznych w sektorze administracji publicznej w Europie, niezbędna jest reorganizacja procedur wewnętrznych i integracja wpierających je rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych. Zintegrowany model działalności, zbudowany w oparciu o wyodrębnione w ramach projektu PICTURE klasy procesów, z uwzględnieniem analizy ich strukturalnych podobieństw, pozwoli uzyskać wymierne rezultaty w wymiarze jakościowym, czasowym i kosztowym. Będzie to dotyczyć zarówno reorganizowanych procesów wewnętrznych jak i zewnętrznych usług elektronicznych oferowanych przez instytucje sektora publicznego.

Generalnie, PICTURE umożliwi decydentom z jednostek administracji publicznej zbudowanie skutecznej i spójnej strategii wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych, która będzie niezależna od dostawców tych technologii.

PICTURE

Identyfikacja procesów i klastrów w celu zapewnienia przejrzystości w procesach reorganizacji administracji publicznej (Process Identification and Clustering for Transparency in Reorganising Public Administrations)

 • 6. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego
 • Okres trwania projektu : luty 2006 – styczeń 2009
 • 12 partnerów z 6 krajów Europy
 • 5 przedstawicieli średniej wielkości miast europejskich

KOORDYNATOR PROJEKTU

SAP AG - Niemcy

Konsorcjum:

 • CSI-Piemonte • WŁOCHY
 • ERCIS • NIEMCY
 • FileNet • WIELKA BRYTANIA
 • IWI HSG - University of St. Gallen • SZWAJCARIA
 • Planet S.A. • GRECJA
 • Katedra Informatyki Ekonomicznej (ZIE) - Uniwersytet Łódzki • POLSKA
 • City of Amaroussion • GRECJA
 • City of Łódź • POLSKA
 • City of Muenster • NIEMCY
 • City of Turin •WŁOCHY
 • City of Winterthur • SZWAJCARIA

Strona utworzona 15.12.2008 przez: Webadmin
Ostatnia aktualizacja 21.04.2013 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 8136 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę