Katedra Informatyki Ekonomicznej

Kierunek: Informatyka

Kierunek informatyka, który powstał w roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego dostarcza szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu różnorodnych instytucjach. Biorąc pod uwagę specyfikę Wydziału, przykłady zastosowań informatyki będą koncentrowały się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu staramy się wypełnić lukę występującą na styku technologii informatycznej a biznesu.

Zajęcia są prowadzone na nowoczesnym sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu w nowym kompleksie Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym sfinansowanym w znacznej części ze środków Unii Europejskiej.

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku INFORMATYKA są zorientowane na wykształcenie kompetentnych, otwartych na nowoczesne technologie informatyczne specjalistów, świadomych zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych. Program studiów dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu instytucjach. W związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu. Studenci pozyskują wiedzę dotyczącą podstaw ekonomii, socjologii, psychologii, ochrony własności intelektualnej i ryzyka finansowego, poznają zastosowanie narzędzi matematycznych i statystycznych w ekonomii i informatyce.

ATUTY KIERUNKU
 • dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatycznych w różnorodnych instytucjach.
 • w związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu.
 • podjęcie studiów na kierunku Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym jest szczególnie trafnym wyborem w przypadku osób twórczych, posiadających umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, potrafiących podejmować szybkie decyzje.
 • program nauczania jest przygotowany w taki sposób, aby poza wiedzą typowo informatyczną przybliżyć zagadnienia związane z funkcjonowaniem nowoczesnego biznesu. Element ten wyróżnia kierunek Informatyka realizowany na naszym Wydziale spośród wielu innych ofert na łódzki rynku edukacyjnym.
 • studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym przygotowują do profesjonalnego przeprowadzenia analizy istniejącego systemu informacyjnego i formułowania potrzeb dotyczących jego zmian, poprawnego wykonania projektu informatycznego i jego oprogramowanie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi programistycznych, testowania opracowanej aplikacji oraz wdrożenia do eksploatacji i bieżącej konserwacji.

Sylwetka absolwenta

Zasób wiedzy zdobytej przez absolwenta obejmuje m.in.:

 • koncepcje, zasady i teorie właściwe dla informatyki, zwłaszcza w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania, działania systemów operacyjnych, techniki konstrukcji i analizy algorytmów, a także różnych języków programowania, architektury systemów komputerowych, technologii sieciowych, baz danych, inżynierii oprogramowania, grafiki komputerowej,
 • zakres matematyki wyższej, w tym zagadnienia analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) oraz metod numerycznych,
 • metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów z zakresu informatyki, przykłady praktycznej implementacji takich metod z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi informatycznych; podstawy programowania oraz inżynierii oprogramowania, w tym procesów wytwarzania oprogramowania, projektowania, narzędzi i środowiska wytwarzania oprogramowania (m.in. narzędzi do analizy wymagań i modelowania, UML), narzędzi do testowania, wersjonowania, utrzymywania oprogramowania,
 • społeczne aspekty informatyki oraz zagadnienia etyczne, prawne i ekonomiczne związane z zawodem informatyka (w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, kodeksów etycznych), zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka, zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi,
 • zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki oraz nauk ekonomicznych, relacje między instytucjami zajmującymi się projektowaniem systemów informatycznych w skali krajowej i międzynarodowej, zależności między elementami systemu informatycznego w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i społecznych.

Wymienione zagadnienia przekładają się m.in. na następujące umiejętności absolwentów:

 • samodzielna analiza prostych problemów informatycznych, poprawne rozumowanie matematyczne, formułowanie definicji i twierdzeń, analiza i rozwiązywanie prostych zadań związanych z informatyką, analiza funkcjonalności prostego systemu informatycznego, dobór odpowiedniego szablonu modelowania w zależności od specyfiki procesu biznesowego oraz stopnia szczegółowości prezentacji procesu,
 • analiza ilościowa w oparciu o narzędzia informatyczne, formułowanie na jej podstawie wniosków jakościowych, planowanie i wykonywanie prostych badań doświadczalnych lub obserwacji w obszarze systemów informatycznych oraz analiza ich wyników, umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej
 • umiejętność biegłego programowania w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania, efektywne posługiwanie się oprogramowaniem istniejącym – systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi
 • wyciąganie wniosków i formułowanie opinii.

Postawy i kompetencje społeczne nabyte przez absolwenta to m.in.:

 • gotowość do nieustannego adaptowania swojej wiedzy i praktycznych umiejętności do zmian zachodzących w informatyce,
 • umiejętność pracy w zespole zarówno w roli wykonawcy projektu jak i osoby zarządzającej nim,
 • otwartość na nowoczesne rozwiązania pojawiające się w informatyce, świadomość konieczności ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie,
 • świadomość znaczenia uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób oraz potrzeby popularyzacji osiągnięć informatyki
 • umiejętność uczestniczenia w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących Informatyki.

Główne przedmioty

 • podstawy programowania
 • architektura systemów komputerowych
 • systemy operacyjne
 • język i paradygmaty programowania
 • komputerowa realizacja metod numerycznych
 • komputerowe metody optymalizacji
 • podstawy informatyki ekonomicznej
 • programowanie w środowisku graficznym
 • aplikacje internetowe
 • modelowanie i symulacja komputerowa

Moduły specjalnościowe

Opis kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ są adresowane do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku, interesują się technologiami informatycznymi i mają wiedzę w tym zakresie, chcą poszerzyć swoje umiejętności i rozpocząć pracę związaną z wykorzystaniem informatyki w praktyce. Są zorientowane na wykształcenie kompetentnych, otwartych na nowoczesne technologie informatyczne specjalistów, świadomych zasad funkcjonowania organizacji gospodarczych. Program studiów dostarcza szerokiej, rzetelnej i aktualnej wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w wielu instytucjach. W związku ze specyfiką Wydziału, przykłady zastosowań informatyki koncentrują się głównie na systemach ekonomicznych oraz społecznych. Dzięki temu możliwe staje się wypełnienie luki występującej na styku techniki informatycznej i biznesu.

ATUTY KIERUNKU
 • dostarczają pogłębionej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych w jednostkach gospodarczych i administracyjnych;
 • ze względu na charakter Wydziału, kształcenie z zakresu informatyki wzbogacone jest o aspekt społeczno – ekonomiczny, dzięki czemu wiedza i umiejętności studenta mogą znaleźć zastosowanie;
 • odniesienie zdobywanej wiedzy z dziedziny informatyki do zasad funkcjonowania gospodarki umożliwia absolwentom uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy, m.in. w sektorze bankowym i administracji.

Sylwetka absolwenta

Zasób wiedzy zdobytej przez absolwenta obejmuje m.in.:

 • zastosowanie technologii informacyjnej w wybranych branżach gospodarki (m.in. bankowość, administracja publiczna);
 • wyspecjalizowane systemy informatyczne (m.in. systemy informatyczne w zarządzaniu, systemy informacyjne gospodarki przestrzennej, systemy kształcenia na odległość);
 • metody organizacji informacji (m.in. ekonomika informacji, przetwarzanie wiedzy);
 • technologie wytwarzania oprogramowania;
 • efektywność algorytmów programistycznych.

Zdobyta wiedza przekłada się na następujące umiejętności:

 • programowania (m.in. programowanie współbieżne i rozproszone, programowanie w środowisku sieciowym, programowanie urządzeń mobilnych, budowa portali internetowych);
 • zarządzania bazami danych;
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi;
 • projektowania systemów informatycznych (analiza i modelowanie systemów);
 • obsługi i administrowania zintegrowanymi systemami informatycznymi;

Nabyte przez absolwenta postawy i kompetencje społeczne obejmują m.in.:

 • zdolności wykorzystania technologii komputerowej do rozwiązywania problemów;
 • otwartości na zmiany, świadomość konieczności ciągłego samodoskonalenia oraz nauki nowych technologii;
 • kreatywności i umiejętności pracy w zespole;
 • zdolności do pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem.

Główne przedmioty

 • technologie wytwarzania oprogramowania
 • programowanie współbieżne i rozproszone
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • programowanie w środowisku sieciowym
 • zastosowania informatyki
 • ekonomika informacji
 • efektywność algorytmów programistycznych
 • realizacja algorytmów w wybranych językach programowania
 • technologie mobilne
 • modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • budowa i zarządzanie portalami internetowymi
 • metody zdalnego nauczania
 • IT w bankowości
 • IT w administracji publicznej.

Strona utworzona 02.06.2010 przez: Webadmin
Ostatnia aktualizacja 16.06.2016 przez: Webadmin
Strona wyświetlona 13053 razy.
Zgłoszenie awarii Do wydruku  Powrót Na górę